آهْصػ spss17

تؼشیف هتغییش: دس ایي ًشم افضاس تشای. ّ. اسد کشدى اطالػات ّ اػوال هحاعثات آهاسی تایذ هتغیش. ُا سا تؼشیف کٌین. تشای آؽٌایی تا. ایي تخؼ ّ ًحٍْ تؼشیف کشدى ...

آهْصػ spss17 - Related Documents

آهْصػ spss17

تؼشیف هتغییش: دس ایي ًشم افضاس تشای. ّ. اسد کشدى اطالػات ّ اػوال هحاعثات آهاسی تایذ هتغیش. ُا سا تؼشیف کٌین. تشای آؽٌایی تا. ایي تخؼ ّ ًحٍْ تؼشیف کشدى ...