พลุส่องแสง M49A1

ใช้เมือสนามทุ่นระเบิด. ก่าหนดลวดลายเป็นแถว. ต่อเนืองกัน เส้นขอบเขต. ของสนามจะต้องใช้มาตรา. ส่วนตามขอบเขตทีแท้จริง. ตัวเลขในรูปสีเหลียมผืนผ้า. เป็นจ่านวนทุ่นระเบิด.

พลุส่องแสง M49A1 - Related Documents

พลุส่องแสง M49A1

ใช้เมือสนามทุ่นระเบิด. ก่าหนดลวดลายเป็นแถว. ต่อเนืองกัน เส้นขอบเขต. ของสนามจะต้องใช้มาตรา. ส่วนตามขอบเขตทีแท้จริง. ตัวเลขในรูปสีเหลียมผืนผ้า. เป็นจ่านวนทุ่นระเบิด.